FPN AskPsy

You are here

Aantekening Testdiagnostiek (MMH)

Een kwalificatie testdiagnostiek vormt een van de voorwaarden om in aanmerking te  komen voor de zogenaamde LOGO verklaring. Deze LOGO verklaring, welke kan  worden aangevraagd bij de vereniging LOGO, is een bewijs dat iemand voldoet aan  de toelatingscriteria voor de postacademische opleiding tot Gezondheidszorg (GZ)  psycholoog. 

De vereniging LOGO is een landelijk overlegorgaan waarin de zeven stichtingen zijn  verenigd die verantwoordelijk zijn voor de postacademische opleidingen die leiden tot  registratie in het BIG register gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch  psycholoog en klinisch neuropsycholoog.  Voor meer informatie over de vereniging LOGO en de LOGO verklaring wordt  verwezen naar de website (www.vlogo.nl). 

Master studenten Mental Health kunnen in het kader van hun opleiding een  Aantekening Testdiagnostiek UM behalen. Daarvoor moet aan een aantal eisen  worden voldaan. 

Om aan de voorwaarden voor de Aantekening Testdiagnostiek te kunnen voldoen is  het vereist om zelfstandig (onder supervisie) ten minste 5 psychodiagnostische  onderzoeken (PO's) te hebben uitgevoerd en daarvan een schriftelijk verslag te  hebben geschreven. De meest ruime definitie van een PO is "de beantwoording van  een klinische onderzoeksvraagstelling met behulp van een individueel  testpsychologisch onderzoek, waarbij bij een individu (casus) intelligentie,   persoonlijkheid en neuro-cognitieve functies worden geïnventariseerd". 

Het testinstrumentarium dat bij de minimaal 5 PO's is gebruikt dient voldoende divers  te zijn, d.w.z. minstens 2 van de 3 onderzoeksdomeinen (a. intelligentie; b.  persoonlijkheid; en c. neuro-cognitieve functies) moeten adequaat vertegenwoordigd  zijn. Het is verder de bedoeling dat elk PO is gebaseerd op een gedifferentieerde  testbatterij. Dit houdt in dat bijvoorbeeld alleen een MMPI onvoldoende is om als een  PO te gelden. Bij elk PO moet een verzameling tests ("een testbatterij") worden  afgenomen (bijv. een intelligentietest en meerdere tests om persoonlijkheid/beleving  in kaart te brengen). Een combinatie van een intelligentieonderzoek met een  neuropsychologische testbatterij is uiteraard ook toegestaan. Overigens, een  uitgebreide intelligentietest batterij, zoals de WAIS, WISC-III of GIT kan ook als een  PO gelden, indien de test integraal (dus niet als verkorte versie) wordt afgenomen. 

Ter illustratie volgen hier een aantal voorbeelden van een PO: 
  • Integrale intelligentietestbatterij (v.b.: WAIS, WISC-III, GIT) 
  • Combinatie intelligentietest & persoonlijkheidsonderzoek 
  • Combinatie intelligentietest & neuropsychologisch onderzoek 
  • Combinatie neuropsychologisch & persoonlijkheidsonderzoek  2  
  • Combinatie intelligentietest, neuropsychologisch & persoonlijkheidsonderzoek   
 

Aantekening aanvragen

Formulier E: aantekening testdiagnostiek, v001 of 12-06-2020

Om de aantekening aan te vragen  dienen de volgende stukken bij dr. Cor Meesters,  de coördinator van de Aantekening Testdiagnostiek, te worden ingeleverd:   

1. Het originele E-formulier, ingevuld door de supervisor en getekend door zowel  supervisor als stagiaire (dus geen copie of ingescand exemplaar).   

2. Een overzicht van de studieresultaten (Bachelor GW of Bachelor Psychologie en  Master Mental Health).   

3. Een bijlage, waarin van elk PO kernachtig de onderzoeksvraagstelling is  geformuleerd vergezeld van een beknopte beschrijving van de gehanteerde  testbatterij. Dit betekent dat de rapportage niet hoeft te worden overlegd. 

 

Behalen aantekening testdiagnostiek 

  • Bij voorkeur tijdens de klinische stage als onderdeel van het curriculum van de   master Mental Health. 
  • De mogelijkheid bestaat om de aantekening aan te vragen tot 5 jaar na   afstudeerdatum.   
 


Aantekening Testdiagnostiek en postacademische opleiding 

De aantekening testdiagnostiek is geaccrediteerd door de vereniging LOGO en  daarmee gelijkwaardig aan de BAPD-NIP in die zin dat de aantekening  testdiagnostiek geaccepteerd wordt als bewijs dat is voldaan aan één van de  toelatingscriteria voor de postacademische opleiding tot GZ psycholoog. Voor meer  informatie wordt wederom verwezen naar de website van de vereniging LOGO  (www.vlogo.nl).   

 

Contact

Contact persons for Aantekening Testdiagnostiek
Cor Meesters
 
capgroep Clinical Psychological Science (CPS)
c.meestersmaastrichtuniversity.nl
Uns40 room A2.744 
043 - 3881488

 

Last modified: Tue, 16/08/2022 - 15:07

You are here